Ekshumacja na czym polega?

Ekshumacja to wydobycie zwłok lub szczątków z grobu lub tymczasowego miejsca pochówku po to, aby przenieść je do innego grobu w obrębie cmentarza lub na inny cmentarz, wyremontować grób lub grobowiec albo przeprowadzić oględziny lekarsko – sądowe. Ekshumacja z definicji jest procesem wydobycia zwłok lub szczątków ludzkich, z ich dotychczasowego miejsca spoczynku. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. O cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 23, poz. 295) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Z 2001r., Nr 153 poz. 1778) przeprowadzanie ekshumacji możliwe jest w terminie od 16 października do 15 kwietnia, chyba że Inspektor Sanitarny wyrazi ( z uwagi na nadzwyczajne okoliczności) zgodę na inny termin.

Ekshumacja może być przeprowadzona z kilku powodów. Jednym z nich jest chęć lub konieczność przeniesienia zmarłego do innej mogiły, która wynika z mocy prawa bądź życzenia rodziny. Przeprowadzenie ekshumacji możliwe jest po uzyskaniu zgody Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, właściwej dla położenia cmentarza, na którym ekshumacja ma zostać przeprowadzona, po złożeniu umotywowanej prośby. Sanepid wydaje zgodę na przeprowadzenie ekshumacji w formie decyzji administracyjnej. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o wydanie zgody na przeprowadzenie ekshumacji określone są w art 10 oraz art 15 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych zmarłych.

 

Kto może złożyć wniosek o ekshumację?

Wniosek o przeprowadzeni ekshumacji może złożyć osoba uprawniona:

 • Pozostały małżonek/ka
 • Krewni zstępni (dzieci i wnukowie i prawnukowie zmarłego)
 • Krewni wstępni (rodzice zmarłego, dziadkowie, pradziadkowie)
 • Krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (rodzeństwo i kuzyni zmarłego, ciotka, stryj)
 • Powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (zięć, synowa, teściowa zmarłego)

Wniosek może być także złożony przez osobę, która podjęła się pochowania zwłok lub szczątków.

Natomiast dokument ten powinien być podpisany przez wszystkie osoby uprawnione. Istnieje możliwość dostarczenia oświadczenia osób uprawnionych z ich zgoda na przeprowadzenie ekshumacji. Jeżeli jest spór wśród osób uprawnionych do ekshumacji w takiej sytuacji decyzję podejmuje odpowiedni Sąd, który ustali prawo do grobu.

W jakich sytuacjach zezwolenie na ekshumacje nie jest potrzebne?

Zezwolenie na ekshumacje nie jest potrzebne w sytuacji gdy prowadzone są archeologiczne prace wykopaliskowe na dawnych cmentarzach lub w grobach położonych poza terenem obecnych cmentarzy.

 

Kiedy można przeprowadzić ekshumację?

Ekshumację można przeprowadzić w terminach:

 • od 16 października do 15 kwietnia każdego roku i tylko we wczesnych godzinach rannych
 • w innym czasie wyłącznie za zgodą państwowego inspektora sanitarnego, przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności.

Kiedy można złożyć wniosek o ekshumację?

Wniosek do odpowiedniego sanepidu można złożyć w dowolnym terminie przez cały rok.

 

Gdzie można składać wniosek o ekshumację?

 

Wniosek składa się w odpowiednim mieście zgodnie z położeniem cmentarza, na którym spoczywa osoba, która ma być ekshumowana. Wniosek o ekshumację dotyczący obszaru Szczecina składa się w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczecinie
71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6

e-mail:psse.szczecin@sanepid.gov.pl
tel. +48 91 487 03 13

tel. +48 91 484 93 51

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie urzęduje od poniedziałku do piątku.

 

Jak długo czeka się na decyzje z sanepidu?

Na decyzję pozwalającą na ekshumację czeka się do miesiąca czasu.

Ile kosztuje złożenie wniosku o ekshumację w sanepidzie ?

Usługa jest bezpłatna. Jeżeli wnioskujący skorzysta z pełnomocnictwa, będzie musiał uiścić opłatę w wysokości 17 złotych.

 

Firma USKOM przeprowadza kompleksowo usługę ekshumacji. Zapewniamy przy tym przewóz szczątek bezpośrednio na miejsce pochówku. W razie Państwa życzenia oprócz tradycyjnego pochówku w trumnie, szczątki mogą również być poddane kremacji oraz pochowane w urnie.

Zlecenia przeprowadzenia ekshumacji przyjmujemy przez cały rok z zastrzeżeniem, iż realizacja może nastąpić w okresach przewidzianych ustawą tj. w terminie od 16 października do 15 kwietnia.

Firma USKOM obsługuje następujące Cmentarze:

* Cmentarz Centralny

* Cmentarz Zachodni

* Cmentarz Dąbie

* Cmentarz Zdroje

* Cmentarz Wielgowo

* Cmentarz Płonia

* Cmentarz Police

* Cmentarz Kołbaskowo

* Cmentarz Będargowo

* Cmentarz Barnisław

* Cmentarz Mierzyn

Przeprowadzamy ekshumacje z trumną oraz ekshumacje urnowy. Istnieje możliwość ekshumacji szczątków oraz ich kremacji do takiej usługi posiadamy w ofercie specjalne urny do ekshumacji.

Jakie dokumenty będą niezbędne w sanepidzie?

– Wniosek o ekshumację wypełniony i podpisane

– Ewentualnie Oświadczenia osób uprawnionych

– W szczególnych sytuacjach konfliktowych uprawomocniona decyzja sądu

– Oświadczenie zezwalające na przeprowadzenie ekshumacji na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Jakie dokumenty wymaga administracja cmentarza w Szczecinie do przeprowadzenia ekshumacji:

– oryginalna decyzja zezwalająca na ekshumację

– kopia aktu zgonu osoby ekshumowanej

– kopia certyfikatu kremacji jeśli osoba ekshumowana była skremowana

– jeżeli osoba ekshumowana została sprowadzona z innego miasta wówczas potrzebna będzie część do administracji cmentarza wydana w mieście zgonu osoby zmarłej

Ile kosztuje ekshumacja w Szczecinie?

Ceny ekshumacji ustalane są przez zakłady pogrzebowe i zależą m.in. od:

 • daty pochowania ekshumowanych szczątków oraz ich ilości,
 • formy pochówku (trumna / urna),
 • czy będzie przeprowadzona kremacja szczątków,
 • miejsca, z którego ekshumowane są szczątki oraz nowego miejsca przeznaczenia,
 • opłaty za miejsce, jaką pobiera cmentarz,
 • czy będą domawiane usługi dodatkowe ( wynajęcie kaplicy, zakup krzyża, demontaż pomnika, wizyta księdza i inne).

Wnioski i dokumenty dotyczące ekshumacji:

Poniżej przygotowaliśmy dla Państwa link umożliwiające pobranie wszystkich aktualnych dokumentów, które umożliwią proces ekshumacji.

https://www.gov.pl/web/psse-szczecin/oddzial-higieny-komunalnej2